Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "AKCESORIAMODY"§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akcesoriamody.pl prowadzony jest przez firmę NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236 (woj. małopolskie), REGON 351106123, NIP 945-140-18-23. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Zielonki, woj. małopolskie. Numer telefonu: 0048 602-240-204 Adres poczty elektronicznej: info@akcesoriamody.pl

2.  Definicje:
a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.akcesoriamody.pl
b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
c)  Sprzedawca –  firma NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236, REGON 351106123, NIP 9451401823. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Zielonki, woj. małopolskie. 
d)  Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e)  Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f)  Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g)  Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
h)  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
i)  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j)  Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, tj.: – nakrycia głowy oraz dodatki odzieżowe: szale, chusty, apaszki, rękawiczki, torebki, itp.,
k)  Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
l)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą: poczty elektronicznej e-mail,
m)  Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

3.  Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@akcesoriamody.pl

4.  Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.  Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym:  www.akcesoriamody.pl niezbędny jest komputer z przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.

3.  Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a)  złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.akcesoriamody.pl ,
b)  złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: info@akcesoriamody.pl (druk zamówienia można pobrać >tutaj< ),
c)  złożenie Zamówienia drogą telefoniczną - numer telefonu 0048-664-331-928,
(druk zamówienia można pobrać >tutaj< ).

4.  Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w: dni powszednie po godzinie 15.oo,  soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6.  Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7.  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

8.  Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 2 dni roboczych.

9.  W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

10.  W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


§3. PŁATNOŚCI


1.  Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.  Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub – na indywidualne życzenie klienta - faktura VAT).

3.  Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.  Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a)  płatność za pobraniem,
b)  płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
c)  płatność gotówką (przy odbiorze Produktu),
d)  płatność internetowa za pomocą systemu płatności DOTPAY (więcej informacji na ten temat można znaleźć klikająć >tutaj<).

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

7.  Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8.  Produkty wysyłane są w ciągu 2-3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).


§4. DOSTAWA


1.  Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)  dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

b)  dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmy pocztowe, np. Pocztę Polską,

c)  odbiór osobisty,

d)  odbiór w paczkomatach firmy INPOST (więcej informacji można znaleźć klikając >tutaj<).

2.  Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.  Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4.  Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.  Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

6.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.


§5. REKLAMACJA

1.  Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

2.  Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

3.  Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

4.  W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

5.  Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.  Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

3.  Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 .

4.  Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

5.  Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.  W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.&7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.  Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji lub zakładając Konto, proszony jest o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez administratora danych osobowych którym jest Sprzedawca.

2.  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

3.  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności sklepu internetowego www.akcesoriamody.pl .§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.  Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6.  Regulamin obowiązuje od dnia 30 lipca 2018 roku.

 

trustme.pl

pixel