Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "AKCESORIAMODY".§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akcesoriamody.pl prowadzony jest przez firmę NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236 (woj. małopolskie), REGON 351106123, NIP 945-140-18-23. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Zielonki, woj. małopolskie. Numer telefonu: 0048 664331928. Adres poczty elektronicznej: info@akcesoriamody.pl

2.    Definicje:
a)    Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.akcesoriamody.pl
b)    Sklep stacjonarny – sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Ks. Meiera 11 w Kraków 31-236 (woj. małopolskie),
c)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
d)    Sprzedawca –  firma NICOLA Irena Pilarczyk,
e)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
f)    Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g)   Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
h)   Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
i)    Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
j)    Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, tj.: – nakrycia głowy, biżuteria oraz dodatki odzieżowe: szale, apaszki, rękawiczki, torebki, itp.,
k)   Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura,
l)    Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą: poczty elektronicznej e-mail lub faksu,
m)  Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.

3.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.    Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3.    Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a)    złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.akcesoriamody.pl
b)    złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: info@akcesoriamody.pl (druk zamówienia można pobrać >tutaj<)


4.    Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w: dni powszednie po godzinie 15.oo,  soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.    Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

6.    Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 2 dni roboczych.

7.    W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8.    W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.    Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub – na indywidualne życzenie klienta - faktura).

3.    Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a)    płatność za pobraniem,
b)    płatność przelewem na konto Sprzedającego,
c)    płatność gotówką (przy odbiorze towaru),
d)    płatność internetowa za pomocą systemu DOTPAY (więcej informacji na ten temat można znaleźć klikająć >tutaj<).

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

6.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


§4. DOSTAWA

1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a)    dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
b)    dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmy pocztowe, np. Pocztę Polską,
c)    odbiór osobisty,
d)    odbiór w paczkomatach firmy INPOST (więcej informacji można znaleźć klikając >tutaj<).

2.    Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§5. REKLAMACJA

1.    Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

2.     Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

3.    Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

4.    W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2.    Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

3.    Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2. Załącznik nr 2 - odstąpienie od umowy

4.    Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

5.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6.    W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.


&7. POLITYKA  PRYWATNOŚCI

1.     Dokonując rejestracji w Sklepie - Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2.    Administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających jest NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236 (woj. małopolskie), REGON 351106123, NIP 945-140-18-23.

3.    Administrator przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

4.    Dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będą udostępnione innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

5.  Administrator danych osobowych informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

6.    Zbiór danych Klientów jest zgłoszony oraz zarejestrowany w GIODO.

7.    Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi  newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

8.     Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: info@akcesoriamody.pl


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.    Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.    Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6.    Regulamin obowiązuje od dnia 02 września 2013 roku.

 

trustme.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Uprzejmie informujemy, iż ustawienia dotyczące plików cookies mogą być indywidualnie dostosowane do Państwa preferencji w programie służącym do obsługi internetu. Korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia końcowego. Informacje zapisane za pomocą cookies będą wykorzystywane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji odnośnie cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies, dostępnej na naszej stronie internetowej.
Zamknij
pixel