Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKCESORIAMODY.PL OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.  Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akcesoriamody.pl prowadzony jest przez firmę NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236 (woj. małopolskie), REGON 351106123, NIP 945-140-18-23. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Zielonki, woj. małopolskie. Numer telefonu: 0048 664-331-928 Adres poczty elektronicznej: info@akcesoriamody.pl

2.  Definicje:
a)  Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.akcesoriamody.pl
b)  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
c)  Sprzedawca –  firma NICOLA Irena Pilarczyk, ul. Ks. Meiera 11, Kraków 31-236, REGON 351106123, NIP 9451401823. Organem rejestrującym jest Urząd Gminy Zielonki, woj. małopolskie. 
d)  Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
e)  Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f)  Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
g)  Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
h)  Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
i)  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j)  Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, tj.: – nakrycia głowy, biżuteria oraz dodatki odzieżowe: szale, apaszki, rękawiczki, torebki, itp.,
k)  Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
l)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą: poczty elektronicznej e-mail lub faksu,
m)  Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

3.  Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@akcesoriamody.pl .

4.  Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.  Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.akcesoriamody.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA


 

1.  Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz faxem.

4.  Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a)  złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.akcesoriamody.pl ,
b)  złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: info@akcesoriamody.pl (druk zamówienia można pobrać >tutaj< ),
c)  złożenie Zamówienia drogą telefoniczną - numer telefonu 0048-664-331-928,
(druk zamówienia można pobrać >tutaj< ).

5.  Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w: dni powszednie po godzinie 15.oo,  soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.  Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7.  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 8.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 9.  Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 2 dni roboczych.

10.  W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

11.  W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


§3. PŁATNOŚCI

1.  Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.  Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub – na indywidualne życzenie klienta - faktura VAT).

3.  Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4.  Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a)  płatność za pobraniem,
b)  płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
c)  płatność gotówką (przy odbiorze Produktu),
d)  płatność internetowa za pomocą systemu płatności DOTPAY (więcej informacji na ten temat można znaleźć klikająć >tutaj<).

 5.  Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 6.  Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7.  Produkty wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


§4. DOSTAWA

1.  Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a)  dostarczenie Produktów przez firmę kurierską na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia,
b)  dostarczenie Produktów przez Pocztę Polską na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia,
c)  odbiór osobisty,
d)  odbiór w paczkomatach firmy INPOST (więcej informacji można znaleźć klikając >tutaj<).

2.  Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3.  Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4.  Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6.  Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


§5. REKLAMACJA

1.  W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2.  Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

3.  Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4.  Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

5.  Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6.  Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.  Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 .

3.  Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4.  Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.  Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

8.  W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.  Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

10. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.


&7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).  

2.  Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. 

3.  Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.  Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5.  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności sklepu internetowego www.akcesoriamody.pl .


§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


3.  Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

5.  Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

trustme.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Uprzejmie informujemy, iż ustawienia dotyczące plików cookies mogą być indywidualnie dostosowane do Państwa preferencji w programie służącym do obsługi internetu. Korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia końcowego. Informacje zapisane za pomocą cookies będą wykorzystywane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Więcej informacji odnośnie cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies, dostępnej na naszej stronie internetowej.
Zamknij
pixel